Nagykőrös művelődési helyzetképe

a két világháború között

C. A tanonciskola

A tanonciskola helyzete volt a legmostohább Nagykőrösön a felsőbb iskolák között. Egy épületben zsúfolódott össze az iparos- és a kereskedő tanonciskola. Az iskolát a város tartotta fenn, tanügyi hatósága a kecskeméti Királyi Tanfelügyelőség volt. A 20-as években egy-egy tanévben közel 300 növendéket képeztek. Óraadók tanítottak, főhivatású tanár egy sem volt alkalmazva. Az iskolaépület 3 tanteremből, 1 irodából és 3 szertárból állt.

1927-ben 320 iparostanonc tanult az iskolában, 255 fiú és 65 leány. 21 asztalos, 14 ács, 3 bádogos, 13 bognár, 7 borbély, 31 cipész, 16 csizmadia, 1 cukrász, 4 esztergályos, 6 szobafestő, 9 kárpitos, 2 kalapos, 1 kályhás, 17 kőműves, 25 kovács, 3 kádár, 12 hentes, 14 lakatos, 7 műszerész, 4 nyomdász, 3 sütő, 4 szíjgyártó, 24 férfiszabó, 64 női szabó, 3 vendéglős, 2 tímár, 3 üveges, 4 villanyszerelő, 1 fényképész. Összesen 30 szakmában képeztek.

A válság erősödésével nagymértékben megcsappant a tanonclétszám, ezért sok osztályt összevontak. 1931-ben már csak 79 tanoncot szerződtettek az iparosok. Az iskola gyengén volt ellátva még padokkal is, a szertárak sem voltak megfelelőek. Az Ipartestület segített az elrongálódott berendezések pótlásában, mert állami segélyt a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium nem biztosított.

Az 1938-as tanévben sikerült végre megszervezni az első főhivatású tanári státuszt. Ezt Pánczél Gyula kapta, aki az iskola igazgatója lett. Ebben az évben 258 növendéke volt az intézménynek. A tanítási órákat délután tartották. A délelőtti oktatást az 1939-40-es tanévtől kezdve vezették be. A diákok 2,50 P tanszerdíjat és 50 filléres könyvtári díjat fizettek évenként. A befolyt összegből a 769 P-ből 136,10 P-t folyóiratok és könyvek vásárlására, 644,33 P-t tanszerek beszerzésére fordítottak. Az iskolai ifjúsági könyvtárat 417 könyv alkotta.

Az 1940-41-es tanévben az ifjúsági könyvtárban már 466 kötet könyv volt, az év folyamán a diákok 437 könyvet olvastak. 3 folyóirat: a Búvár, a Családi Kör és a Magyar Tavasz járt az iskolába. A tanári könyvtárban 175 kötetet őriztek. 1942-re az iskolában lehetetlenné vált a tanítás a zsúfoltság miatt.        28 000 P-ért sikerült a városnak új épületet vásárolni a Kossuth L. u. 2 sz. alatt. Az új iskola berendezéséhez jelentős támogatást nyújtott az Iparosegylet. A háborús nehézségek ellenére is egyre nagyobb becsülete lett az iskolának és iparosok és az egész város előtt.


Tartalom Következő