Nagykőrös művelődési helyzetképe

a két világháború között

6. A városban működő egyesületek.

Erdei Ferenc méltán nevezte Nagykőröst az egyesületek városának, mert igazán változatos egyesületi élet folyt itt a két világháború közötti időszakban.

A legnagyobb múltra a Városi Kaszinó tekinthetett vissza, 1838. január 1-én kezdte meg a működését Olvasó Társaság néven. Az Olvasó Társaság a tagok által összeadott pénzösszegből vásárolta meg a folyóiratokat, hírlapokat. A szabadságharc bukása után rohamosan emelkedett a taglétszám, az önkényuralom évei alatt a kaszinó nyújtotta az egyetlen lehetőséget a társas érintkezésre. A nemeseken kívül az értelmiség is tagjai közé számított. (Arany János is szerepelt a korabeli tagnévsorban.)

"... a társaság kezdettől fogva egyik fő feladatának tartotta jellegéhez híven, tagjainak olvasottságát mívelni. Anyagi erejéhez képest eléggé tekintélyes számú napi és időszaki lapot - 1869-ben már kilencet ... járatott."

Az Olvasó kör 1867. május elsejével beolvadt a Városi Kaszinóba. 1888-ban az ötven éves jubileum évében a kaszinónak 74 tagja volt és 1 343 kötetből álló könyvtára.

1903-ban a Városi Kaszinó egyesült az 50 éves múlttal rendelkező Polgári Körrel Nagykőrösi Kaszinó néven. Taglétszáma 214 volt, egyesített vagyona 17 5l6,90 K-t tett ki.

A világháború idején a kaszinó tevékenysége gyors hanyatlásnak indult. 1920-ban a kaszinó elnöke Gáll Dezső a következőképpen nyilatkozott: "Ma - ha mindennapi életküzdelmein és bajain felülemelkedve - visszapillantok az elmúlt évben történtekre, megállapíthatom, hogy a háború és forradalmak hat esztendeje után a most elmúlt év volt az első, amelyben előre haladtunk."

1921-ben Benkó Imrét választották elnökké, tíz éven keresztül töltötte be ezt a funkciót (1925-től az Arany János Társaság elnöke is). Célul tűzte ki: "... kaszinónk legyen egy olyan kör, amely városunknak összes, hazafiasan s jó magyar gondolkodású értelmiségét egyesítse magában s mint vezető kör, barátságos érintkezést, sőt mondhatnám, szövetségi viszonyt tartson fenn városunk virágzó gazda olvasó köreivel..." A 200 rendes és 20 pártoló tag évi 200 K tagdíjat fizetett, ez elég volt az épület fenntartására, folyóiratok, újságok beszerzésére és a könyvtár mérsékelt ütemű gyarapítására.

1924-ben Úry Jánost, az 1872-ben született kiváló hittudóst, a keleti nyelvek búvárát ünnepelték, 1925-ben Jókai születésnapjára emlékeztek. 1927. legemlékezetesebb eseménye Horthy Miklós kormányzó látogatása volt, aki a Hősi emlékmű leleplezése után a kaszinóban költötte el villásreggelijét. 1927. október 19-én 40 fős finn társaság látogatott el a városba és a kaszinóba.

1928-ban fedett tekepályával gazdagodtak, 1929-ben József Ferenc királyi főherceg látogatott el hozzájuk.

1927-ben a pengő bevezetése után felújították az épületet, jelentő összeget áldoztak a berendezésre és a könyvtár fejlesztésére is. Ha anyagi nehézségek jelentkeztek, akkor fényes bálokat rendeztek, s ezek bevételéből finanszírozták a kiadásokat.

1930-tól Dr. Jalsoviczky László lett az elnök, ő Benkó Imre célkitűzéseit tette magáévá.

A gazdasági válság éveiben a kaszinó "... példáját szolgáltatta annak, hogy midőn ma a megélhetési feltételek összezsugorodásával a szűkölködés és elégedetlenség jelei mutatkoznak, midőn a régebbi zajos szórakozások űzése ma valóságos bűn volna, mint lehetséges szolid, egyszerű, kedves érintkezéssel, barátságos társalgással és minden nyerészkedési szándék nélkül társas játékokkal valóban kellemes szórakozást nyújtani." A taglétszám lassan apadt, de ez inkább az elhalálozásnak a következménye volt, nem a kilépéseké.

A harmincas években is jelentős összegeket áldoztak közművelődési és jótékonysági célokra. A kaszinó belépett az Arany János-Társaságba, csatlakozott az Országos Revíziós Ligához.

1935-ben Jalsoviczky László halála után Gaál Ferenc lett az új elnök. Igazgatásának évei alatt a legnagyobb, 246 volt a tagok száma.

1939-ben fényes ünnepséget rendeztek a százéves jubileum alkalmából. A háború kitörése utána a kaszinó tevékenysége az anyagi nehézségek miatt visszaesett, majd megszűnt.

A Nagykőrösi Kaszinó a két világháború között fontos szerepet töltött be a város életében, sok hasznos és értékes programot biztosított tagjai számára, felvállalta a lakosság egy szűk rétegének közművelődését, szórakoztatását.

Nem hasonlítható ugyan a kaszinó jelentőségéhez egyetlen más helyi egyesület sem, a sok kis közösség érdeme azonban, hogy szinte az egész felnőtt lakosságot igyekeztek felölelni.

A helyi egyesületek megoszlása:

1. Egyházi és felekezeti egyesület 6 db 999 tag

2. Fogl. ágak, társ.-i egyesületei 7 " 1 937 "

3. Közegészségügyi egy. 2 " 533 "

4. Kulturális egy. 9 " 1 160 "

5. Nemzetvédelmi és testnev. egy. 10 " 3 605 "

6. Gazdasági irányú 3 " 707 "

7. Bajtársi irányú 6 " 706 "

8. Alapszabály nélküli 3 " - "

Összesen: 57 db 10 507 tag

A Nagykőrösi Híradó 1931. dec. 20. számában a következő cikk jelent meg:

"Abból az alkalomból, hogy a nagy gazdasági világválság, az ínségakciós tél stb. egyéb társadalmi elfogaltságnak nem éppen hiányában Nagykőrösön most a legaktuálisabb és legszükségesebb tennivalónak számít még lehetőleg a fagy beállta előtt az úszóegyesület megalakítása, mi is egyéb elfoglaltság hiányában szemlét tartottunk eddig megalakult egyesületein serege fölött. Okulás és némi tájékozódás céljából felsoroljuk, hogy ezideig a nagykőrösi társadalmi ezidőszerint milyen társadalmi egyesületeknél van tagsági díjjal, vezetői titulussal és működési lehetőségekkel érdekelve. Íme a seregszemle:

Közművelődési egyesületek: 1. Nagykőrösi Arany János-Társaság, 2. Magyar Tehetségek Országos Védőegyesületének nagykőrösi fiókja, 3. Városi Dalegyesület, 4. Turáni Társaság nagykőrösi csoportja, 5. nagykőrösi Iparosok Dalkara, 6. nagykőrösi Zeneegyesület, 7. Magyar Cigányzenészek Országos Egyesületén nagykőrösi fiókja, 8. Nagykőrösi Múzeumkör, 9. Nagykőrösi színészpártoló Egyesület, 10. Nagykőrösi Városszépítő Egyesület, 11. Nagykőrösi Keresztyén Ifjúsági Egyesület.

Jótékony célú és jóléti egyesületek: 1. Nagykőrösi Stefánia Szövetség, 2. Országos Vöröskereszt Egyesület nagykőrösi választmánya, 3. Református Nőegylet Asszonyköre, 4. Nagykőrösi Református Leányegylet, 5. Magyar Katholikus Népszövetség nagykőrösi fiókja, 6. Izraelita jótékony Nőegylet, 7. MANSZ nagykőrösi csoportja, 8. Izraelita Szentegylet, 9. HADRÖÁ nagykőrösi csoportja, 10. Magyar Nemzeti Szövetség nagykőrösi köre, 11. Magyarországi munkások rokkantsegélyező és nyugdíjegyesülete, 12. Magyar Vármegyék és Városok Országos Mentöegyesületének Nagykőrösi Fiókja, 13. Nagykőrösi Református Arany János Gimnázium Diákszövetsége, 14. Nagykőrösi és Dunamelléki ref. tanítóképző intézet volt diákjainak baráti szövetsége, 15. Nagykőrösi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 16. Nemzeti Munkavédelmi Egyesület Nagykőrösi csoportja.

Sportegyesületek: 1. MOVE Nagykőrösi Torna és Vívó Egyesülete, 2. Nagykőrösi Sport Egyesület, 3. Nagykőrösi Lovassport Egyesület, 4. Nagykőrösi Polgári Lövészegylet, 5. Nagykőrösi Leventeegyesület, 6. Nagykőrösi Kuglizó Társaság, 7. Nagykőrösi Kisgazda Vadásztársaság, 8. Nagykőrösi Síkterületi Vadásztársaság, 9. Nagykőrösi Erdei Vadásztársaság, 10. Postás S.E. nagykőrösi csoportja, 11. Nagykőrös város 851. sz. Széchy Dezső cserkészcsapata, 12. Bezerédy 855. sz. cserkészcsapat.

Gazdasági célú egyesületek: 1. Nagykőrösi Földbérlők Egyesülete, 2. Nagykőrösi Állattenyésztők Egyesülete, 3. Nagykőrösi Kertészeti Egyesület, 4. Nagykőrösi Baromfi - Galamb és Házinyúltenyésztők Egyesülete, 5. Aranykalászos gazdák csoportja. Politikai egyesületek: 1. Revíziós Liga Nagykőrösi Csoportja, 2. Egységes Párt, 3. Független Kisgazdapárt.

Társaskörök: 1. Nagykőrösi Kaszinó, 2. Nagykőrösi Kereskedői Kar, 3. Nagykőrösi Iparoskör, 4. Nagykőrösi Gazdasági Egyesület, 5. Központi Függetlenségi Kör, 6. Alszegi Gazdász Egylet, 7. Szalay-féle Gazdász Olvasó Egylet, 8. Felszegi Gazdász Olvasó Egylet. 9. Homokoldali Gazdász Olvasó Egylet, 10. Temetőoldali Gazdász Olvasó Kör, 11. Belső Bokrosi Gazdász Olvasó Egylet, 12. Nagykőrösi Első Bokrosi Gazdászati Olvasó Kör, 13. Tormásközi Gazdász Olvasó Egylet, 14. Nagykőrösi Első Vízállási Olvasó Egylet, 15. Nagykőrösi Mezei Munkások Önképző- és Olvasó Köre, 16. Keresztyén Legényegylet, 17. Nagykőrösi Iparos Ifjúsági Egyesület, 18. Nagykőrösi Kereskedelmi Ifjúsági Egyesület, 19. Nyársapáti Polgári Olvasó Kör, 20. Felsőjárási Gazdász Kör, 21. Nagykőrösi Építő Munkások Önképző Egyesülete.

Összesen 1931-ben 68."

A különféle egyletek rendezvényein sokan felülfizettek a belépődíjon túl, ezzel támogatván anyagilag a szervezetet. Erre ösztönözte a bőkezűeket az is, hogy névsoruk rendszerint megjelent a helyi újság hasábjain.

Az olvasó egyletek szegénységét bizonyítja, hogy a Homokoldali Gazdász Olvasó Egylet 190 tagja számára mindössze kétféle újságot járatott, a Nagykőrös és Vidékét és az Új Barázda c. újságot.

Az egyleteknek könyvtárnak nem nevezhető kicsiny könyvgyűjteményük is volt, ezeket általában vasárnap délután lehetett használni. Népművelési előadásokat, műkedvelő színi-előadásokat és táncmulatságokat szerveztek. Az egyesületek jó része külön épülettel rendelkezett. 1926. november 21-én tartották az Ipartestület székházavatóját, újjáépítették, megnagyobbították. 1928-ban a Gazdasági Egyesület székházát 10 000 P állami hozzájárulással hozták tető alá. A szuterén helyiségekben üzletek, műhelyek nyertek elhelyezést, a magasföldszinten 12 m hosszú és 7,5 m széles nagytermet alakítottak ki, ezt két oldalt társalgó, dohányzó, olvasó, könyvtár és iroda vette körül.

Az 1920-as években a város komoly összegeket biztosított az egyesületek támogatására, 1930-tól azonban megváltozott a helyzet. Felemelték a vármegyei hozzájárulást 32 556 P-re, ettől kezdve a város nemhogy a gazdasági, de a kulturális egyesületeknek sem biztosított szubvenciót. A támogatások megvonása következtében több egyesület megszűnt, helyettük azonban újak alakultak, pl. 1936. márciusában 300 taggal a Független Polgári Társaskör. Városi támogatás nélkül alakították át a Kereskedelmi Kaszinót Nagykőrös legnagyobb egyesületi termévé 4 000 P-ért.

Az egyesületek sorában kiemelkedő jelentőségű a Magyar Tehetségek Országos Védőegyesülete, mely 1925-ben alakult meg, mint a szegedi egyesület fiókja. Az elnök Váradi Miklós Géza lett, a titkár Dr. Schultz Frigyes. Juhász Gyula képviselte az ünnepélyes megalakuláskor a főegyesületet. Előadást tartott a kiemelkedő magyar értékekről. 1932. november 7-én megszűnt az anyaegyesület, ezért a kőrösi fiók is szüneteltette tevékenységét. 1933-ban mint önálló szervezet alakult újjá. Fő feladatának a tehetségvédelem megszervezését tekintette.

Összegezve a nagykőrösi egyesületi életet megállapítható, hogy az igen szerteágazó tevékenység volt. Kár, hogy az egyesületek jó része csak vegetált, így csak néhány biztosította az önművelés lehetőségét. A városi egyesületekkel kapcsolatos alapvető problémát, miszerint a vezetőség sok szervezetben ugyanazokból a személyekből állt, és a tagság esetében is sok átfedés tapasztalható, a korabeli sajtó fogalmazta meg a legfrappánsabban:

"Régi dolog, hogy Nagykőrös az egyszerű gazdaváros, ahol a társadalmi élet kulturális terhei mind az alig pár száz tisztviselő, iparos és kereskedő család vállain nyugszanak, az egyesületek városa. Ha egy középosztálybeli nagykőrösi polgár összeszámolja a társadalmi közterheit, kitűnik, hogy az év 12 hónapjából csaknem mindnyájan legalább egyhónapi fizetésüket tagdíjakra és társadalmi teherre fizetjük. A legjellemzőbb azután az egyesületi eszmének ebben a nagy elterjedettségében, hogy az embernek sok a tíz ujja, ha a mintegy száz különféle egyesület közül azokat akarja kiválogatni, amelyek életképesnek mondhatók, amelyek 100 %-ig meg tudnak felelni az alapszabályban lefektetett szép céloknak. Az ok az egyesületi élet iránti elfásulás."

 

Tartalom Következő