Nagykőrös művelődési helyzetképe

a két világháború között

II. A művelődés története

1. A korszak művelődéspolitikája

A Tanácsköztársaság bukása után Klebelsberg Kúnó dolgozta ki az új kultúrpolitikai koncepciót. A kultúrfölény elérése volt a cél, melynek világnézeti bázisa a neonacionalizmus volt, az egész nemzet osztályok feletti nacionalista irányú kollektív nevelése.

Klebelsberg 1922-ben kiadott rendeletével hívta életre az iskolán kívüli népművelés szervét, az Iskolánkívüli Népművelés Országos Bizottságát.

A közoktatáspoltikában a középosztály gyermekeinek anyagi és világnézeti támogatását és erősítését tekintette fő feladatának. 1924-től új törvény alapján szervezték át a középiskolai oktatást, a gimnázium és a reáliskola közé új iskolatípust iktattak be, a reálgimnáziumot. Új egyetemeket és főiskolákat létesítettek. 1926-ban megtörtént a leány-középiskolák reformja. Ebben az évben indult a népiskola építési program. 3 500 tantermet és 1 500 tanítói lakást építettek fel.

Klebelsberg elképzelése szerint új embertípusra volt szükség, ez legyen produktív. A provincializmus megszüntetése érdekében létrehozta a Collegium Hungaricumokat.

Klebelsberg működését az antiszemitizmus erősödésével egyre több kritika érte. A Bethlen-kormány bukása után új vallás- és közoktatásügyi miniszter lépett a helyébe, Hóman Bálint személyében. Kultúrpolitikájában a reakciós, soviniszta, antiszemita, militarista koncepció érvényesült. Az arisztokrácia és a dzsentrik érdekeit képviselte. Hóman lényegesen kisebb látókörű volt, működése visszalépést jelentett elődjéhez képest. Visszalépett az iskolapolitikában, ezt az 1934-es törvény is szentesített, ez előírta az egységes középiskolák létrehozását, a természettudományok oktatása újból háttérbe került. Leszűkítette a Klebelsberg által kialakított ösztöndíjrendszert. 1940-től az új törvény előírta a 8 osztályos elemi oktatást, ennek végrehajtására azonban nem került sor. Lassult a népiskolák építésének üteme, 1932 és 1940 között mindössze 2 000 tantermet építettek az országban.

A második világháború alatt katonai szellemet árasztó és a háborús céloknak alárendelt volt a művelődéspolitika.

2. A művelődés helyi irányítása

Dezső Kázmér polgármesterré választásakor méltó kezekbe került a művelődés irányítása. Széleskörű programot dolgozott ki abból a célból, hogy Nagykőrös kulturális múltjához méltó helyet foglaljon el. Munkájában segítették, anyagilag támogatták a helyi egyházközségek, különösen a reformátusok, akik az oktatás anyagi terheinek jó részét átvállalták.

A város hatóságai, amelyek a művelődés irányítását végezték: - a képviselőtestület, mely többek között gondoskodott a községi iskolákról, óvodákról. Felügyelt a város által fenntartott vagy segélyezett jótékony és közművelődési intézetek igazgatására. Gondoskodott az ideiglenesen megürült községi állások helyettesítés útján való betöltéséről. Megválasztotta a választása alá eső tisztviselőket, többek között a községi iskolaszék tagjait is. - a tanács feladata volt az óvoda- és tanköteles gyerekek összeíratása, az óvoda és tanügy, s általában a közművelődés előmozdítása. - a polgármester feladatai: az iskola ügyének előmozdítása, a művelődést irányító törvények és rendeletek betartásának érvényesítése. 3. Az oktatás története A tanügyigazgatás felsőfokú szervei az országos kerületenként felállított tankerületi főigazgatóságok voltak, ezeknek alárendeltjei a tanfelügyelőségek. Az alsó fokú igazgatás a községi, vagy az egyházi iskolaszékek hatáskörébe tartozott, aszerint, hogy községi, vagy egyházi, illetve állami iskoláról volt szó. Nagykőrös városa a szegedi tankerülethez tartozott. Az 1935. 6. tc. végrehajtása során decentralizálódott az oktatásügy állami ellenőrzése. A törvény életbe lépésétől a tankerületi igazgatóságok hatásköre átfogta a tanügyigazgatás minden ágát. Az oktató tevékenységet a Városi Iskolaszék irányította, mely az 1876. évi XXVIII. tc., a 44246/1902. V. K. M. sz. rendelet 1. és 2. §-a, valamint a 151 686/1921. V. K. M. rendelet szellemében végezte munkáját.


Tartalom Következő