Könyvtárak Nagykőrösön

A Szabó Károly Városi Könyvtár története

Statisztikai adatok elemzése

A statisztikai adatokat 5 évenként vizsgálom és próbálok átlátható képet nyújtani a könyvtár működéséről. Teljesen átlátni a könyvtár munkáját azonban csak a korábban már feltüntetett ismeretanyag birtokában lehet.

Vizsgált időszakok:

1./ 1980-tól - 1985-ig ;

2./ 1985-től - 1990-ig ;

3./ 1990-től - 1996-ig . 5.2.1.1.

1980-tól - 1985-ig

A nyolcvanas évek elején megindult a könyvtár fejlődése, rendezése. Különvált a gyermekrészleg a felnőttrészlegtől, kis időre megoldódott a helyhiány. A könyvtárat felújították, új könyvtárigazgatót választottak, valamint a dolgozók száma tizenegyre emelkedett. Fejlődött a könyvtárállomány, növekedett az éves beszerzési keret 200 000,-Ft-ra. A könyvtárnak ugyan még a nyolcvanas évek elején gyűjtőköri szabályzata nem volt, valamint három év alatt négy igazgató váltotta egymást, mégis a 1985-ös statisztikai adatokat vizsgálva nagyfokú fejlődést figyelhetünk meg:

Év

Olvasók száma

Könyvállomány nagysága

Kölcsönzött kötetek száma

Látogatók száma

1980

3 514

67 488

83 249

28 506

1985

4 949

83 689

89 056

35 659

Míg 1980-ban az olvasók száma 3 514 volt, 1985-re több mint ezer olvasóval gyarapodott a könyvtár használóinak száma. Körülbelül ilyen arányban nőtt a teljes könyvállomány nagysága, valamint a látogatók száma, ennek ellenére a kölcsönzött kötetek száma sokkal kisebb mértékben emelkedett. Az olvasók száma 1,4-szeresére, a könyvállomány nagysága 1,3-szorosára, a látogatók száma 1,3- szorosára nőtt, a kölcsönzött kötetek száma pedig mindössze 1,06-szorosával növekedett.

A következő táblázatban az 1980-as és 1985-ös év olvasószolgálati tevékenység mutatóit figyelhetjük meg:

Megnevezés

Mértékegység

Év

1980

1985

A lakosság olvasóinak %-a

%

12,6

17,8

Egy lakosra jutó könyv

db

2,3

3,0

Egy olvasóra jutó könyv

db

19,2

16,9

Egy olvasóra jutó kölcsönzött könyv

db

23,7

17,9

Egy lakosra jutó kölcsönzött kötet

db

2,9

3,2

1980-ban a lakosság 12,6%-a, míg 1985-ben 17,8%-a volt a könyvtár olvasója. A könyvállomány gyarapodása előidézte az egy lakosra jutó könyvek számának emelkedését. Az egy olvasóra jutó könyv 1985-re csökkent, mivel az olvasók száma nagyobb mértékben nőtt, mint az állomány nagysága.

1985-től 1990-ig

Az 1985-től 1990-ig a könyvtár szépen fejlődött. Elkészült a gyűjtőköri szabályzat, gazdag zenei állományt alakítottak ki a könyvtárban, de ennek használata korlátozott keretek között folyt. Gyarapodott a folyóirat-állománya a könyvtárnak. Egyre nagyobb hangsúlyt fektettek a helyismereti anyag gyűjtésére. 1990-ben a könyvár könyvállománya jelentősen csökkent, ennek oka a következő: 1990 nyarán nagy állományellenőrző leltárt tartottak, s ezzel egyidőben kiselejtezték a könyvtárból a tartalmilag elavult műveket. Ez volt az első év, amikor a könyvtárak már nem a számok bűvöletében éltek, hanem bátran kiselejtezték azt, ami arra érdemes volt. Ekkor törölték az állományból a sok kommunista pártpolitikai propagandaanyagot. Ebben az évben megszűntek a külterületi kölcsönzőhelyek, ezek feltupírozott adatainak hiánya meglátszott a forgalmi adatokon, csökkenés figyelhető meg.

Év

Olvasók száma

Könyvállomány nagysága

Kölcssönzött kötetek száma

Látogatók száma

1985

4 494

83 689

89 056

35 659

1990

3 696

78 978

63 601

21 647

Az 1985-ös 4 949 olvasóból mindössze 3 696 beiratkozott könyvtári tag maradt. Ezzel együtt csökkent a kölcsönzések, valamint a látogatók száma.

Megnevezés

Mértékegység

Év

1985

1990

A lakosság olvasóinak %-a

%

17,8

13,5

Egy lakosra jutó könyv

db

3,0

2,9

Egy olvasóra jutó könyv

db

16,9

21,4

Egy olvasóra jutó kölcsönzött könyv

db

17,9

17,2

Egy lakosra jutó kölcsönzött kötet

db

3,2

2,3

Csökkent a lakosság olvasóinak aránya, melynek oka többek között a tömegkommunikációs eszközök /TV, video/ térhódítása. A fiatalok egyre kevesebbet olvasnak, vesznek kezükbe könyvet.

1990-től - 1996-ig

Az 1990-es éveket romló pénzügyi helyzet jellemezte. A beszerzési keret összege a hat év alatt szinte alig emelkedett. Az egyre magasabb áron értékesített könyvek a vásárlást nagyon lekorlátozták. A könyvtárnak kevés lehetősége van bővítésre, újítására.

 

Év

Olvasók száma

Könyvállomány nagysága

Kölcssönzött kötetek száma

Látogatók száma

1990

3 696

78 978

63 601

21 647

1995

3 308

75 157

59 898

18 770

1996

3 290

70 436

66 388

21 744

A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a vizsgált években lassú csökkenés történt, kevesebben iratkoztak be, kevesebb látogató, lényegesen kevesebb könyvet vitt ki mindkét részlegben. Ennek okai a következők: 1985 és 1995-öt között a város lakossága 1 000 fővel csökkent. Nagy az elöregedés, az aktív életkorúak aránya egyre kevesebb. Először csak a gyermekkönyvtárban éreztette negatív hatását a demográfiai hullámvölgy, a 90-es évek elejére azonban már a felnőttrészlegben is elsősorban a fiatalok aránya romlott. 1993-ra a Tanítóképző Főiskola könyvtára is szépen fejlődött, ekkor már 15 000 kötettel rendelkeztek, nem kellett már minden szakirodalomért a Szabó Károly Városi Könyvtárba jönniük. Továbbra is működik a Konzervgyár szakszervezeti könyvtára, valamint három középiskolai és öt általános iskolai könyvtár áll az olvasók rendelkezésére.

 

Megnevezés

Mértékegység

Év

1985

1990

1996

A lakosság olvasóinak %-a

%

13,5

12,3

12,5

Egy lakosra jutó könyv

db

2,9

2,8

2,6

Egy olvasóra jutó könyv

db

21,4

22,7

21,4

Egy olvasóra jutó kölcsönzött könyv

db

17,2

18,1

20,2

Egy lakosra jutó kölcsönzött kötet

db

2,3

2,2

2,5

Az 1990-es évektől egy lassú fejlődés figyelhető meg az olvasószolgálat munkájában. Egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a munka minőségének javítására, az olvasók igényeinek teljes körű kiszolgálására.

Végezetül néhány szót szeretnék írni a könyvtár terveiről, a jövőről. Ezekben az években, mint minden könyvtár, a Szabó Károly Városi Könyvtár is hatalmas változáson megy keresztül. Megjelentek a számítógépek, az adatbázisok, CD-ROM-ok, a könyvtárosoknak újra kell tanulni a szakmát, meg kell barátkozniuk a számítástechnikával, az INTERNET-tel. A régi módszerek eltűnnek, átadják helyüket az újaknak, változik a könyvtár - könyv - könyvtáros - olvasó kapcsolata. A fontos az, hogy ezek a kapcsolatok ne üresedjenek ki, hogy a hatékonyság ne menjen a személyesség, a bensőségesség rovására.

Terveik szerint az 1999. évben a könyvtár számítógépes nyilvántartása elkészül, minden könyvtári műveletet gépesítenek, a felszabaduló emberi kapacitást az olvasókkal való igényesebb foglalkozásra, a széleskörű tájékoztatásra, a közhasznú ismeretek tárának kialakítására, a helyismereti anyag részletes feltárására kívánják fordítani.


Tartalom