Nagykőrös művelődési helyzetképe

a két világháború között

4. Az iskolánkívüli népművelési tevékenység

Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye 1923. április 10-én kiadott szabályrendelete a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1922. 132-243. sz. rendelete alapján iskolánkívüli népművelési bizottságot szervezett az egész vármegyére kiterjedő hatáskörrel. A bizottság feladatát, célját Agorosztó Tivadar alispán határozta meg: "És amikor mi, a polgártársaink bizalmából hatósági jogkörrel felruházott tisztviselők a társadalmat önművelődési törekvéseiben irányítjuk és segítjük, egyúttal a közigazgatás javításán is munkálkodhatunk. Minél műveltebb a gondjainkra bízott társadalom, annál nagyobb a törvény iránti tisztelete, a hatósági intézkedések iránt való megértése, mert átlátja azok szükségességét és helyességét. Ez pedig alapja az állami rendnek, amelyet biztosítani a közigazgatásnak feladata."

A vármegye központi Iskolánkívüli Népművelési Bizottsága tevékenysége nem volt egyenletes. Az 1927-37. közötti években Dr. Bocsánszky Lukács vármegyei népművelési titkár munkássága alatt volt a legjelentősebb.

Nagykőrösön az Iskolánkívüli Népművelési Bizottság megalakításáig szervezett népművelés nem volt. A bizottságot a vármegyei alispánnak 728-1924. Ikn. sz. rendelete alapján 1924. november 16-án alakították meg. A bizottság elnöke Dezső Kázmér, alelnöke Bánóczy Endre volt. Tisztikarának és tagjainak összetétele meghatározta a népművelési tevékenység jövőjét. A polgármester és Váczy Ferenc kivételével valamennyien konzervatív beállítottságúak voltak. 20 fő képezte a bizottságot, önként belépő tagokból állt, akik évi tagdíjat fizettek.

Az iskolánkívüli népművelésnek elsősorban iskola-pótló funkciót kellett betölteni, ugyanakkor a már bizonyos iskolázottsággal rendelkezők részére, általános és továbbképző tanfolyamok által iskola-kiegészítő funkciója volt.

Az előadások helyének, idejének, az előadó nevének feltüntetésével hirdetőtáblákat helyeztek el a város forgalmasabb részein, ugyanezt a helyi lapokban is közzétették. Meghívókat küldtek egy éven keresztül a város intelligenciájának, és belőlük kialakult az a társaság, akik már meghívó nélkül is látogatták az előadásokat. Az előadók a kezdeti lelkesedés csökkenése után méltányos tiszteletdíjért zömmel a helyi értelmiségből kerültek ki.

Az Iskolánkívüli Népművelési Bizottság működését nagy mértékben befolyásolta pénzügyi helyzete, hiszen ennek függvénye volt a tervezés s az abból kibontakozó munka. A népművelési tevékenység költségeinek fedezésére három pénzforrás állt rendelkezésre: a városi hozzájárulás, a vármegyei Központi Iskolánkívüli Népművelési Bizottság segélyalapjából juttatott összegek, és a Bizottság által szervezett rendezvények bevételei. Ez az anyagi bázis meglehetősen bizonytalan volt. A leghatékonyabb népművelési tevékenység 1927-30 között folyt a városban. Az 1927-28. tanévben 10 analfabéta tanfolyam működött, 118 „népies ismeretterjesztő előadás” hangzott el. Működött még 7 továbbképző tanfolyam is. Az előadók ekkor a népies előadásokért 10 P-t, az analfabéta tanfolyamon óránként 3 P-t, a 3 hónapos továbbképző tanfolyamon heti két óráért 200 P-t, az 5 hónapos továbbképző tanfolyamért 350 P-t kaptak.

A Bizottság a népművelési munkát kettős irányban indította meg, egyrészt a belterületen, másrészt a külterületen. A városban a társadalmi szervezetekre építve azok helyiségeiben és a Városi Szálló dísztermében került sor a népművelési alkalmakra, a külterületeken a tanyaközpontokban.

Az ismeretterjesztő előadásoknál sorozati előadások az szerveztek, egy-egy témakörre 2-5 előadást szenteltek.

A vetítettképes előadásoknak különösen a gyerekek körében igen nagy sikere volt, de a felnőttek is szívesen látogatták. A vasárnap délutáni vetítettképes előadások a Városi Szálló emeleti nagytermében nagyon közkedveltek voltak.

Az elemi ismeretterjesztő tanfolyamok beindításával megkezdődött az „írni - olvasni megtanult egyszerű lélek” továbbképzése.

A továbbképző tanfolyamok iránt is mutatkozott igény, két tanéven keresztül működött az építőiparosok tanfolyama, míg a nyelvi (francia, német, eszperantó) és gyorsírástanfolyam csak az 1927/28. évben. A tanfolyamot végző 76 hallgatóból 68-an sikeresen vizsgáztak.

A női népfőiskolának 67 beiratkozott, 30-40 rendszeres és 20 végbizonyítványt kapott résztvevője volt. A tanfolyam 106 órás volt, kb. egyforma arányban nyújtott irodalmi, történelmi, művészeti, honismereti, egészségügyi és gazdasági ismereteket, de 42 óra a német társalgás volt.

Az előadások és tanfolyamok programját a vármegyei titkár bocsátotta a Bizottság rendelkezésére. A népművelési mozgószínház létesítésének gondolata 1925-ben jelentkezett, de csak 1928. július 13-án kezdte meg működését az Uránia Mozgóban. "Nem üzletet, hanem kultúrmissziót" kívántak betölteni létrehozásával. Fennállása alatt egy jelentős közművelődési akciója volt, egy előadásokkal egybekötött egészségügyi ismeretterjesztő filmsorozat az 1929-1930-as tanévben.

A Bizottság aktív munkájával elérte, hogy Nagykőrös a vármegye 12 legjobb városa között 5-nek szerepelt.

Az 1930-as évektől fokozatosan hanyatlott a népművelési tevékenység, egyre kevesebb pénzt tudtak e célra áldozni. Az 1930-31. tanévtől kezdve már csak a külterületekre korlátozódott a Bizottság szervező tevékenysége. A belterületen a különböző egyletek és társaságok által szervezett népművelési előadások voltak. Az 1931-32-es évtől egyre gyérült a tanfolyamok száma is.

Az iskolánkívüli népművelés területén belül hozta létre a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium az 1927-es népkönyvtári akcióját is, erről azonban majd a könyvtáraknál kívánok részletesebben megemlékezni.

Nagykőrösön a lehetőségekhez képest kiemelkedő népművelési tevékenység folyt, összesen 52 analfabéta tanfolyamot, 25 elemi ismeretterjesztő tanfolyamot, 15 továbbképző tanfolyamot, 618 népies és vetítettképes előadást, 65 műkedvelői előadást és mesedélutánt, 360 népművelési ünnepélyt rendeztek 8 év alatt. Az analfabéta tanfolyamok 2 000 hallgatója közül 1 200-an megtanultak írni-olvasni, az előadásoknak mintegy 3 600 hallgatója volt. A Pestmegye c. lap szerkesztőségének ezüst serlegét jutalmul véglegesen Nagykőrös Iskolánkívüli Népművelési Bizottságának adományozták


Tartalom Következő