Nagykőrös művelődési helyzetképe

a két világháború között

IV. Bibliográfia

Ácsné Varga Mónika A Nagykőrösi Arany János Társaság története. Szakdolgozat. Nk. 1987

Ádám Gerzson: Nagykőrösi Athenas. Nk. 1904, Ottinger ny.

Ádám Gerzson - Joó Imre: A nagykőrösi Evangélikus - Református Főgymnasyum története Nk. 1896

Az Arany János Társaság évkönyve XX. Nk. 1986-87.

Bakács István: Családok, testületek és intézmények levéltárai. Bp. 1953

Balanyi Béla: Nagykőrös múltjából = Kortárs 1968/8. 1279-1283. p.

Balla Gergely: Nagykőrösi Krónikája a honfoglalástól 1758-ig. Nk. 1970

Bártfai Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei 1599-ig. Bp. 1938

Benkó Imre: Egy félszázaddal ezelőtt = Magyar Pedagógia 1905, 203-216. p.

Benkó Imre: Az inárcsi Farkas család története. Nk. 1903

Benkó Imre: Nagykőrösi tanárok önéletrajzai = A nagykőrösi ref. főgymn. 1907/1908. értesítője 4-30. p.

Benkó Imre: Visszapillantás kaszinónk hetvenöt éves múltjára. Nk. 1913.

Bodor Antal - Gazda István: Magyarország honismereti irodalma 1527-1944. Bp. 1944.

Borovszky Samu: Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye 1-2. köt. Bp.

Danóczy József: Monográfia Nk. 1939.

Dezső Kázmér: Kalocsa Balázs = Arany János Múzeum Évkönyve 1932-33.

Egey Tibor: Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye központi iskolánkívüli népművelési bizottsága 1923-1945. = Levéltári Szemle 1974. 2-3. sz. 323-351 p.

Erdei Ferenc: Futóhomok. A Duna-Tiszaköz földje és népe. Bp. Athenaeum

Erdei Ferenc: Az alföldi mezővárosok városfejlesztési problémái 2. kiad. Bp. 1977, Akad. K.

Erdei Ferenc: Magyar város Bp. 1939, Athenaeum

Farkas Péter: Pest megyei iskolatörténei múzeum. Nk. 1991

Fejezetek Pest megye történetéből Bp. 1990, Pest megyei Levéltár

Fodor Lajos: Mire a levelek lehullnak Nk. 1931, Ottinger

Galántai Fekete Béla: Nagykőrös, Bp. 1927

Galgóczy Károly: Nagy-Kőrös város monographiája Bp. 1896, Pátria

Galgóczy Károly: Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye monográfiája 1-3. köt. Bp. 1976

Horváth Cecília: A nagykőrösi iskolánkívüli népművelési bizottság 1924-1944. Szakdolgozat

Horváth József: A nagykőrösi Kaszinó százéves története Nk. 1939, Dajka ny.

Iratok Pest megye történetéhez 1918-1919. Bp. 1969, Pest megyei Levéltár

Joó Imre: Jelentés a nagykőrösi kaszinó 50 éves múltjáról. Nk. 1890

Kislaki Károly: Nagykőrös iparának fejlődése a 19. század második felétől. Nk. 1961, Pest megyei Levéltár Nagykőrösi Osztálya

Kiss Dezső: Parasztsors - parasztgond 1919-1944. Bp. 1960

Kiss József: Prepa voltam Nagykőrösön Kézirat

Kiss Kálmán: A nagykőrösi és dunamelléki ev. ref. tanítóképző monographiája. Nk. 1896

Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába 1-3. köt. Bp. 1951-1958

Kovács Gábor: Egy százéves iskola mai életéből. Nk. 1970, Városi Tanács

Kovács Gábor: A Nagykőrösi Polgári. Leányiskola története Nk. 1971, Kézirat

Kovacsics József: A történeti statisztika forrásai Bp. 1957

Körmöczy László: Kőrösi örökség = Arany János Társaság Évkönyve 1942-43. 32-50. p.

Lakatos Ernő: Pest megye történetének forrásai. Bp. 1965, 429-448. p.

Losonczy László: A nagykőrösi dunamelléki református egyházkerületi Tanítóképző Intézet könyvtár Nk. 1880, Ottinger ny.

A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai. 1-5. köt. Bp. 1951-56. A Magyar Országos Levéltár fond és állagjegyzéke Bp. 1959

Magyarország történeti helységnévtára. Pest - Pilis - Solt - Kiskun megye és Kiskunság. 1773-1808. Bp. 1988

Majlát Jolán: Egy cívis város kialakulása Bp. 1943

Majlát Jolán - Márkus István: Nagykőrös beilleszkedése a magyar rendi társadalomba a XVIII. században = Századok 1943. 307-370. p.

Makkai László: Pest megye története = Pest megye műemlékei Bp. 1958, Akad. K. 59-169. p.

Márkus István: Egy parasztváros beidomulása Bp. 1971

Márkus István: Nagykőrös Bp. 1979, Szépir. K.

Márton Barna: A nagykőrösi Dal- és Zenegyesület H.n. é.n.

Márton Barna: A nagykőrösi református tanítóképző intézet 100 éves jubileuma = Zeneközlöny 1939

A modern krónikaírás Pest megyében Bp. 1967, Pest megye Tan.

Móricz Zsigmond: Magyar költő dicsérete 1924 = Pest megyei Hírlap 1979. VI. 24.

Nagy Lajos: Száz éves a nagykőrösi tanítóképző intézet = Magyar Lélek 1940

A Nagykőrösi Arany János Általános Iskola jubileumi évkönyve 1870-1970. Nk. 1970

A Nagykőrösi Arany János-Társaság évkönyvei 1-18. köt. Nk. 1926-1944. Dajka ny.

A Nagykőrösi Dal- és Zeneegyesület évkönyve 1860-1940. Nk. 1941, Híradó ny.

A nagykőrösi ev. ref. gimnázium tanítói könyvtár jegyzéke Nk. 1898, Bazsó

A Nagykőrösi Kaszinó összes könyveinek jegyzéke 1933-ban Nk. 1933, Dajka ny.

A Nagykőrösi művelődés hármas kistükre Nk. 1935, Híradó ny.

Nemes Dezső - Karsai Elek: Iratok az ellenforradalom történetéhez 1919-1945. 1-3. köt. Bp. 1953-1959.

Novák László: Falvak, mezővárosok az Alföldön. Nk. 1986, (Acta Musei de János Arany Nominati IV.)

Novák László: A három város. Bp. 1966, Gondolat

Novák László: Hiedelmek, szokások az Alföldön 1-3. köt. Nk. 1992 (Acta Musei de János Arany Nominati VII.)

Novák László: Nagykőrös története és néprajza a XIX. század közepéig. 1-2. köt. Nk. 1994, (Nagykőrös város monográfiája 1.)

Osváth Ferenc - Juhász Béla: A nagykőrösi református tanítóképző története két részben. Nk. 1939. Pest megye múltjából. 1. köt. Bp. 1965

Pest megye sajtóbibliográfiája 1794-1975. Bp. 1977, PMKK

A Pest megyei Állami Levéltár fondjegyzéke Bp. 1965

Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye általános ismertetője és címtára 5. köt. Bp. 1931

Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye törvényhatósági iskolánkívüli népművelési bizottságának 1. évkönyve Bp. 1928.

Pesti László Nagykőrös története az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság idején kézirat

Ruffy Péter: Világaim Bp. 1979, Szépirod. K.

H. Sas Judit: A magyar népművelés története 2. köt. (1920-1948) Bp. 1963

Seri András: Lelkésztanítóképző tanfolyam Nagykőrösön Bp. 1985, Ráday Koll.

S. Szabó József: Dr. Dóczy Imre emlékezete Nk. 1931

Szemelvények a nagykőrösi dunamelléki református tanítóképzőintézet életéből. Nk. 1982. kézirat

Szurmó Ambrus: A nagykőrösi felső leány-, népiskolák, tanyasi iskolák és kisdedóvó intézetek múltja Nk. é.n

Tanulmányok Nagykőrös történetéből és néprajzából. Nk. Arany J. Múzeum 1978

Torma Gábor: A nagykőrösi tanonciskola az ötven éves ipartörvény tükrében = Arany János-Társaság Évkönyvei 1933-34. 39-46. p.

Tóth Sándor: A Nagykőrösi Kaszinó könyvtárának szakcsoportos könyvjegyzéke. Nk. 1940, Dajka ny.

I. Tóth Zoltán: Magyar történeti bibliográfia 1-4- köt. Bp. 1950-1959

Törös László: Nagykőrös irodalomtörténetéből = Kortárs 1968/8. 1248-1286. p.

Törös László: Nagykőrös művelődéstörténetéből. Kézirat Nk. 1980

Varga István: Nagykőrösi Ki kicsoda? Nk. 1997

Zombory Dániel: A nagykőrösi református elemi iskolák monográfiája. Nk. 1933


Tartalom