Nagykőrös művelődési helyzetképe

a két világháború között

8. Közgyűjtemények, Könyvtári ellátottság, Múzeum

Könyvtárak

Dolgozatom előző fejezeteiben az iskolák történeténél könyvtáraik állapotát és bemutattam, így most csak röviden foglalom össze az iskolai könyvtárak legfontosabb állományadatait.

Az elemi iskolákban csak igen minimális mennyiségű könyv képezte a gyűjteményeket. A tanonciskolában alig 600 kötet állt a tanárok és a tanulók rendelkezésére. A polgári leányiskolában közel 2 500 kötet, a polgári fiúiskolában 1 000 kötet segítette az oktatást a vizsgált időszak végén.

Részletesen ismertettem a gimnázium történeténél a könyvtár fejlődését is, a tanári könyvtár 34 608, az ifjúsági 2 722 kötetből állt, katalogizálása is elkészült. A tanítóképző könyvtárának gyarapodását is az intézet fejlődésével párhuzamosan ismertettem. A tanári könyvtár 8 311, az ifjúsági 1 353 kötetből állt.

A Téli Gazdasági Iskolában 330 kötet segítette a szakképzést.

A népkönyvtárak

A népkönyvtár olyan kölcsönzőhely volt, amelynek állományát nem tervszerűen fejlesztették, tájékoztató szolgálatuk nem volt.

A nagykőrösi népkönyvtárakról az első pontos adat a vizsgált korszakon belül 1927-ből található. Ebben az évben a Vallás- és Közoktatási Minisztérium 1 500 népkönyvtárat adományozott az ország városainak. Pest - Pilis - Solt - Kiskun vármegye 169-et kapott. Nagykőrös 13-at, egy városit és 12 tanyasit. A 13 könyvtár összesen 1 810 kötetet tartalmazott. A városi népkönyvtár 250 kötetes volt, a tanyasi könyvtárak 130-130 kötetből álltak és az iskolákban nyertek elhelyezést. Gyarapításukról a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium később kívánt gondoskodni.

Dezső Kázmér polgármester javasolta, hogy a helyi lapokban felhívásokat tegyenek közzé és kérjék a lakosságot, hogy adományokkal gazdagítsák a népkönyvtárakat.

A városi népkönyvtár gondozásával Bazsó Lajos nyugalmazott református lelkészt bízták meg. A könyveket az 1928. évi költségvetés terhére típusonként más színbe kívánták köttetni. Utasították a könyvtárost, hogy a forgalomról pontos statisztikát vezessen. Tiszteletdíját a népművelési költségvetésből biztosították.

A könyvtárnak három katalógusa volt, egy betűrendes, egy szakjegyzék és egy részletes cédulakatalógus. (Ez nem pontosítható az iratban foglaltak alapján.)

A Vallás- és Közoktatási Minisztérium 882-4. VIII. H. ü. 571. sz. rendelete alapján az alábbi könyveket ajándékozta a könyvtárnak 1929-ben:

Egyed: Közjogi ismeretek

Scholtz: Egészségügyi ismeretek 1-2. köt.

Anthológia 1-2. köt.

Madách: Az ember tragédiája

Klebelsberg: Neonacionalizmus

Négyessy: Arany

Finnek, észtek

Ybl: Utolsó félszázad Magyar művészet

Megvásárolták a "Nemzeti Színház megnyitásának története" és a "Bethlen Gábor országalakító politikája" c. műveket is.

A könyvtár hetenként egyszer, 2 órát volt nyitva.

A polgármester arról is gondoskodott, hogy Galántai Fekete Béla: Nagykőrös monográfiája c. műve mind a 13 könyvtárban meglegyen.

1929. novemberében a 12 tanyasi könyvtárat 10-10 kötettel gyarapították.

A Népművelési Bizottság is létesített könyvtárat a városban, 1932-ben. 547 kötetes volt, Hankovszky Károly gondozta.

A városi népkönyvtár az évek során szépen gyarapodott, 1932-ben Dezső Kázmér 212 kötetes adományával, inárcsi Farkas László és mások ajándékainak köszönhetően már    3 500 kötetesre nőtt. Gondozását Nagy Lajos látta el.

A népkönyvtárak fejlesztésére a város évi 500-600 pengőt fordított. Kölcsönzési díjat az olvasóktól nem szedtek. A korszak végéig a városi népkönyvtár gyarapodása már nem volt jelentős. 1942-től Balanyi Béla gondozta az állományt.

Olvasókörök, egyleti könyvtárak

A leggazdagabb könyvgyűjteménnyel a Városi Kaszinó rendelkezett. A könyvgyűjtést rögtön a megalakulást követően elkezdték. A közös vagyon jelentős részét fordították könyvvásárlásra, köttetésre. 1924-ben 300 000 koronát használtak fel könyvtári célokra, ebben az évben, a háború befejezése óta először, újból fűtötték egész télen az olvasó helyiséget. „Mivel sok könyv elveszett, még több megrongálódott, a takarékban levő        1 097 160 K felhasználásával elrendelik a művek újra köttetését és 2 millió költségen újak beszerzését.”

A könyvtár látogatottsága Horváth József szerint, aki „A Nagykőrösi Kaszinó százéves története” c. könyvet megírta, igen élénk volt, kár, hogy számszerű adattal ezt nem támasztotta alá. A könyvtárnak volt külön olvasóterme, ahol a folyóiratok bekötött évfolyamain kívül a lexikonokat helyezték el. 1934-ben és 1940-ben kiadták a könyvállomány jegyzékét. Az 1934-es 3 704 kötet, az 1940-es pedig 4 785 kötet könyvet tartalmazott. 8 könyvszekrény szolgált a tárolásra. Az 1924. évben 24 féle periodikumot járattak. Hetente egyszer, hétfőnként lehetett kölcsönözni, a kölcsönzési határidő 2 hét volt művenként. Minden kötet után 2 fillér használati díjat kért a könyvtáros. A befolyt összeget könyvköttetésre és karbantartásra fordították.

A kaszinónak 1904-től fogva volt könyvtárosa, 1912-től már egyszerre ketten, 1928-tól pedig hárman látták el a feladatot. A könyvek feldolgozása cédulakartotékon történt és betűrendes elrendezésű volt.

A többi egylet és olvasókör nem dicsekedhetett ilyen szép könyvtárral. Míg a kaszinói gyűjtemény zömében szépirodalmi művekből állt, az Iparoskör könyveinek nagy része szakmunka volt. Az Iparosok Egyesülete 1876-ban alakult, a második világháború kitörését megelőzően mindössze 300 kötetnyi könyvtáruk volt. Külön Ifjúsági Kört alkottak az iparossegédek, adományokból 150 kötetet sikerült szerezniük a tagok számára.

A földművelők 14 olvasó egyletbe szerveződtek. Az olvasó egyletek egyik kiemelt célja volt a művelt társalgás, hasznos könyvek olvasása, valamint a gazdasági ismeretek terjesztése...

A városban alakult egyletek:

Központi gazdász olvasó egylet - alakult 1862-ben, tagja 150 fő, 75 kötet + évente 4 lapot járat.

Felszegi gazdász olvasó egylet - alakult 1962-ben, tagja 218 fő, könyvtára 147 kötet, + évente 4 lapot járat.

Simon-féle olvasó egylet (vagy Alszegi egylet) - alakult 1865-ben, tagja 125 fő, 3 lap évente.

Homok oldali egylet - alakult 1868-ban, tagja 102 fő, könyvtára 36 kötet, + 3 lapot járat.

Temető oldali gazdász olvasó egylet - alakult 1868-ban. Tagja 110 fő, könyvtára 73 kötet, + 2 lapot járat.

Gát oldali gazdász olvasó egylet - alakult 1871-ben, tagja 116 fő, 3 lapot járat évente.

Szalai olvasó egylet - alakult 1872-ben, tagja 124 fő, könyvtára 80 kötet.

Tormásközi gazdász olvasó egylet - alakult 1873-ban, tagja 150 fő, 3 lapot járat.

Kis-alpári olvasó egylet - alakult 1884-ben, tagja 109 fő, könyvtára 15 kötet, + 3 lapot járat.

Somodi-féle gazdász olvasó egylet - alakult 1890-ben, tagja 100 fő, 3 lapot járat évente.

Bokros oldali olvasó egylet - alakult 1890-ben, tagja 148 fő, könyvtára 105 kötet, + 3 lapot járat.

Népkör - alakult 1895-ben, tagja 140 fő.

Vízállási olvasó egylet - alakult 1895-ben. (Bővebb adat nincs feljegyezve.)

Három könyvkereskedés, a Geszner-féle, a Németh-féle és Bazsó Kálmánné könyvkölcsönzéssel is foglalkozott.

A város könyvtári ellátottsága az ismertetett adatok alapján meglehetősen sok kívánni valót hagyott maga után. Ezt akkor is látták a város vezetői, az anyagi lehetőségek korlátozottsága miatt azonban komolyabb fejlesztésre nem nyílt lehetőség.


Tartalom Következő