Kőrösi Sándor

(1857-1929)

 

Állami főgymnaziumi tanár, (szül. 1857. jún. 27. Nagy-Kőrösön, (meghalt Budapesten 1929. március 13.) hol atyja szegény kántor volt; a gymnazium alsóbb osztályait Rimaszombatban, a felsőbbeket Jászberényben végezte. A pesti egyetemre iratkozott be; azonban 1857-ben atyja meghalt és sanyarú viszonyok közt élve, többször abba kellett hagynia tanulmányait, hogy vidéki nevelősködéssel fenntarthassa magát; végre 1880-ban Budapesten kényelmes nevelői álláshoz jutván, ismét az egyetemre került és buzgón a nyelvészetre adta magát. Budenz és Simonyi előadásait előszeretettel hallgatta. 1880-ban Reich családnevét Kőrösire változtatta. 1881-től tagja volt a tanárképző-intézet gyakorló iskolájának, hol különösen Kármán volt reá befolyással. 1883-ban tanári vizsgát tett a magyar és német irodalom és nyelvészetből. 1884-ben állami stipendiummal Olaszországba ment, hogy az olasz nyelvet elsajátítsa; ideje java részét Rómában töltötte s nyelvészeti ismereteit az olasz könyvtárakban is gyarapította. 1884 szeptem,berétől a fiumei magyar királyi állami főgimnáziumban mint a magyar nyelv és irodalom tanára vovlt alkalmazva,; 1901. júliusától a budapesti VII. kerületi gimnáziumban tanított.

 

Munkái:

1. Grammatica teoretico-practica della lingua ungharese... Bp., 1891.

2. Adalékok Fiume néprajzához (Különnyomat az Ethnographiából). Bp., 1892.

3. A magyar nyelvbeli olasz elemek (Különnyomat a fiumei állami főgimnázium Értesítőjéből). Fiume, 1892.

4. Zrínyi és Machiavelli. Bp., 1902.

5. A magyar helyesírás. Bp., 1903.

6. Olasz-magyar és magyar-olasz szótár. Bp., 1912.

7. Apello dell Accademia Ungh. a tutte le accademie del mmondo civile. Írta Sebestyén Gyula. Bp., 1918.

Szinnyei József - Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái

 


Kőrösi Sándor gyászjelentése

 

ittvagyok.jpg (207226 bytes)

A gyászjelentés az

Országos Széchényi Könyvtár

Plakát- és aprónyomtatványtárából származik