Nagykőrösi Híradó, 1937. július 11.

A primadonna mint ember

Hajmássy Ilona két nagykőrösi szerepléséről annak rendje módja szerint megjelentek a beszámolók, amelyek társadalmi és művészi szempontból ismertették meg a közönségnek a két összejövetel termén kívüli részével azt a különleges eseményt, hogy a nagykőrösieknek szemtől szemben, itt Nagykőrösön is volt alkalmuk meggyőződni, hogy a nagykőrösi földhöz, a gyermekkori emlékekhez merész ívelésű pályájának egyik kimagasló csúcsán is hűen ragaszkodó művésznő, aki olyan hangsúlyozott ragaszkodással vallja magát nagykőrösinek; - nem ok nélkül áll szépségével és hangjával a legdivatosabb budapesti primadonna hírében és nem ok nélkül kapott a világ legnagyobb filmvállallatától kizárólag vezetőszerepekre emelkedő fizetésekkel több évre szerződést.

Hajmássy Ilona amerikai útja előtt nagykőrösi háromnapos tartózkodásának a művészeti és társadalmi vonatkozásokon felül azonban van egy különleges emléke, ami mellett érdemes egy kicsit gondolatban elidőzni és megállni.

Erre az istenáldotta tehetségű, szépségének legpompásabb teljességét hordozó korában élő primadonnára most az élet, a fény minden szépsége és melege áramlik, amit csak ez a sokak által irigyelt életpálya embernek nyújthat. Ragyogó karrier után ragyogónak ígérkező pálya előtt áll. Budapesten a ragyogásnak, a szépségnek ebben a kényes ízlésű világvárosában ha az utcán megjelenik, suttogva mutogatnak rá az irigykedő hölgyek és urak: ez a Hajmássy! A Nemzeti Színházban a tavasz végén magunk is szemtanúja voltunk, hogy mikor az egyik páholyban Hajmássy Ilona megjelent, az összes távcsövek pillanatok alatt az ő páholya felé irányultak. A többezerholdas ősnemes magyar család tagja, bécsi és budapesti szereplései, megkötött és meg nem kötött szerződései a legteljesebb anyagi gondtalanságot is megadták és megadják neki a hírnév, a karrier, a szépség mellé ott, ahol a kiválasztottak élvezhetik a gazdagság jóságát és szépségét.

És ez a Hajmássy Ilona Nagykőrösre jön üdülni, szórakozni hacsak egy kis ideje akad s ide is az egyszerű kis egyszoba előszobás Kölcsey utcai vakközben lévő házba, mert itt élnek az ő egyszerű kisember szülei, az édesapja, az édesanyja akikkel együtt jelenik meg az estélyen, garden partyn, bibliakörben egyaránt. Az édesanyja, ez az egyszerű kisiparos asszony a Városi Színház egyik legelőkelőbb páholyában ült, méltóságos és kegyelmes urak környezetében, mikor az egész magyar sajtó hasábokon keresztül ünnepelte az új primadonna csillag felragyogását. Itthon Nagykőrösön a délutánjait, estéit a szegény kis tabáni rokonok meglátogatásával tölti. A nénjét, aki egy kisiparosnak a felesége, a nagykőrösi sportpályán biciklizni tanítja, mert a luxusóceánjáró fedélzetén majd ő utazik vele egyedüli kisérőként és Amerikában is szükség lehet a kerékpártudományra.

Hányan tanulhatnának ezekből a példákból egyszerű családok fiai és leányai, akik ha csak egy szerény félfokkal is feljebb kerülnek abból a társadalmi kategóriából, amelyben születtek és nevelkedtek; - szégyenlik az egyszerű ruhájú, gondbarázdás homlokú, kérges kezű édesanyát és édesapát, akik az egyszerű rokonokkal, sőt testvérekkel szemben is olyan gyorsan igyekeznek letagadni és elszaggatni a kapcsolatokat. Hány szobakonyhás kis családi ház van Nagykőrösön is, ahol öreg szülők, édesapák és édesanyák elfelejtve, elhagyatva csak azért, mert az imádott gyermekből különb, nagyobb embert igyekeztek életük nyugalmának, boldogságának, kényelmének feláldozásával nevelni és céljukat elérték, de a fényből, a pompából, a jólétből, amit a gyereknek adtak, nekik csak a szülői emlékek és az elhagyott, elfelejtett szegény öregek sorsa jutott. Mert szégyen az alacsony, szegény származás, ha sokkal nagyobb is a becsület abban a szegényes kis családi viskóban.

A református bibliakör vasárnapi összejövetelén az egyik vallásos tárgyú előadás a szeretetről szólott. Azt mondta többek között a Bibliát magyarázó lelkész, hogy könnyű szeretni a magasállású, a gazdag, egészséges szülőket, de nehéz szeretni az alacsony sorban élő, szegénysorsú tehetetlen szülőket és rokonokat. Érdekes, hogy Nagykőrösön éppen egy primadonna, egy ünnepelt színésznő cáfolta meg a mindennapi életben általánosan igazolt tételt. Nem nehéz szeretni az egyszerű családi fészket sem, csak a lélek magasabbrendűsége, igazán kifinomult lélek kell hozzá. Az ilyen lélek sohasem esik kétségbe, nem vesztheti el lába alól a talajt, ha lefelé fordul is vele a szerencsekerék, mert vagyoni, hitvesi, baráti kapcsolatoknál is erősebben fűzi az emberi lelket a földhöz a családi szent kötelék láncolata s ha azok megvannak, mindig van hová menekülni megtépett, megcsigázott lélekkel is.

A primadonnák, a filmcsillagok élete, ruhája, viselkedése szokta a mai modern világban a divatot diktálni. Mennyivel kevesebb múltjával meghasonlott élet volna ebben a városban is, ha az ilyen Hajmássy Ilona-féle primadonna példák teremtenék, diktálnák a divatot.

És ha már a divatról van szó, még egy másik tanulság is ittmaradt ebben a kisvárosban a primadonna után.

Nagy divat mostanában fitymálva, lenézve beszélni a vallásosságról, az egyházról, a templomról és az imádságról.

Hajmássy Ilona az egyik múltkori itthoni időzésekor egy egyszerű temetésen mutattatta be az édesanyjával a református egyház egyik lelkészét, Göde Lajost. Hogy, hogynem a rövid beszélgetés alatt szó került a vallásos idősasszonyok gyülekezetéről, a Bibliakörről.

- Alkalomadtán szivesen énekelnék ezeknek az aranyos öreg nénikéknek. - fordult az operaénekesnő primadonna a papjához. Erre a biztatásra kérte fel a múlt héten a Nagykőrösön időző Hajmássy Ilonát bibliaköri szereplésre a Bibliakör vezető lelkésze.

Vallásos estélynek vagy más egyháztársadalmi összejövetelnek évek óta nem volt akkora közönsége Nagykőrösön, mint ennek a bibliaköri áhitatnak.

- Életem egyik legkedvesebb emléke lesz, hogy én a nagykőrösi Bibliakörben az én egyházamban énekelhettem.

Ezekkel a szavakkal válaszolt a tornateremben Göde Lajos lelkész köszönő szavaira Hajmássy Ilona a primadonna, aki a bécsi Staatsoperben mondta le táviratilag szereplését azért, hogy a nagykőrösi bibliakörben énekelhessen.

Íme hát ellentétben a nagykőrösi divattal, nem szégyen vallásosnak lenni, az egyházat szeretni, ezt a divatot is bátran eltanulhatjuk Hajmássy Ilonától, a Metro filmgyár sztárjától. Talán nem vallunk vele szégyent mi, nagykőrősiek sem.

sz.

Hajmássy Ilona

Következő